در کنار من

همه چیز روبراه است و من هنوز از دست نرفته ام

برای یافتن نشانی از یک زندگی جدید

بعضی ها بازی را خیلی سخت میگیرند

و کسانی هم هستند که به راحتی بارهای بار بازی کرده اند

ولی من هنوز اینجا هستم و تسلیم نمیشوم

و کار را به پایان میرسانم؛

It"s all right I"m lost

I've got a reading on the southem cross

And I've been listening to the radio

For signs of new life

Some people find the game too tough

And there are who've simply had enough

But I'm still here and I'm not giving up

I'm going the distance

 

 

به هر قیمتی که شده ...باید بجنگم

برای ساختن یک دنیای بهتر ..و سروسامان دادن به ان

و انگاه که تنها میشوم ....و اخر شب است

دستم را دراز می کنم  و تو درست اینجا در کنار منی 

 Whatever it takes... I have to fight

To build a better world... and make it right

And when I am alone... it's late at night

I reach out and you're right here by my side

 

وقتی همه چیز از دست رفت

تو مرا یاری می کنی تا ادامه دهم

دستم را می گیری و به من جان تازه ای می بخشی

تو به عشق و محبت دستگیریم می کنی

وای اگر تو در کنارم نبودی

من چه می کردم

در کنار من

When everything has gone

You help me carry on

You lift me up you make me strong

You give love to see me through

Oo oo oo what would I do

Without you by my side

By my side

 

و اینجا در پرواز

امشب بر بالهایم نیایشگری هستم

و ماه راه را بر من می نماید

و من برای همیشه در پروازم

 And out here on the flight

I'm on a wing and a prayer tonight

The moon is showing me the way to go

I'm flying forever

 

هر انچه به ان نیاز است در خود دارم... تا جنگ را ببرم

و دنیایی بهتر بسازم...و سروسامانش دهم

اما انگاه که تنهایم... و اخر شب است

دستم را دراز می کنم و تو درست اینجا در کنار منی

 I've got what it takes... to win the fight 

And build a better world ... and make it right

But when I am alone... it's late at night

I reach out and you're here right by my side

 

وقتی همه چیز از دست رفت

تو یاریم می دهی تا ادامه دهم

دستم را می گیری و به من جان تازه ای می بخشی

تو با عشق محبت دستگیریم می کنی

ولی... اگر تو در کنارم نبودی

من چه می کردم

 When everythig has gone

You help me carry on

You lift me up you make me strong

You give love to see me through

Oo oo oo what would I do

Without you by my  side

 

همیشه در قلب منی

همیشه در قلب منی

همیشه در زندگی منی

همیشه اینجایی و من دوستت دارم

Always you're in my heart

Always by my side

Always you're in my life

always right here and I love you now

/ 0 نظر / 39 بازدید